Functieprofiel Teamverantwoordelijke educatie

1. Link met de missie

Bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van de cel educatie die kaderen in het groter geheel van de vzw Kattevennen, Toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen.  Het organiseren, monitoren en begeleiden van acties met betrekking tot de werking van de cel educatie van de Cosmodrome.

Deze heeft enerzijds een educatief/wetenschappelijke opdracht binnen de werking van de Cosmodrome en anderzijds een ruimere toeristische opdracht.   Binnen deze opdracht wordt een aantrekkelijk productaanbod ontwikkeld en bijhorende werking uitgebouwd voor de diverse doelgroepen die de toegangspoort bezoeken en die kadert in de beleidsdoelstellingen van de vzw Kattevennen.

2. Plaats in de organisatie

De teamverantwoordelijke maakt deel uit van het management team van vzw Kattevennen. Het managementsteam bestaat uit een teamverantwoordelijke educatie en een teamverantwoordelijke bezoekersonthaal. Hij/zij handelt resultaatgericht op operationeel niveau van de cel educatie.  De teamverantwoordelijke werkt in nauw teamverband met alle medewerkers en legt verantwoording af aan de coördinator Kattevennen of zijn plaatsvervanger.   

De teamverantwoordelijke educatie is de persoon die een team van 4 personen aanstuurt maar zelf ook operationeel is in de Cosmodrome. Hij/zij is tevens verantwoordelijk  voor de verdere ontwikkeling van de Cosmodrome en haar interne/externe werking.  Hij/zij zorgt er mee voor dat de inhoudelijke kennis gewaarborgd blijft en vertaald wordt naar de bezoeker.

3. Kernactiviteit – Specifieke taken

Systematisch, resultaatgericht, integer en klantgericht handelen en uitvoeren m.b.t.:

 • Een leidinggevende rol opnemen binnen het team educatie en de bredere werking van vzw Kattevennen
 • Het aansturen en opvolgen van het takenpakket van de vaste medewerkers alsook de jobstudenten en/of stagiairs
 • Het initiëren, coördineren en ondersteunen van nieuwe productontwikkelingen m.b.t. de educatieve producten
 • Het begeleiden van bezoekers en het geven van workshops en full dome voorstellingen
 • Het programmeren en geven van voorstellingen in een 360° filmzaal (full dome)
 • Projectmatige opdrachten eigen aan de werking initiëren en verder uitwerken
 • Zoeken naar middelen voor financiering van diverse acties
 • Het opvolgen van diverse samenwerkingsverbanden met diverse partners en het verder uitbouwen waar nodig

M.b.t. bovenstaande opdrachten:

 • Deelnemen aan interne en externe werkgroepen en overlegorganen;
 • Op de hoogte blijven van nieuwe technieken en inzichten i.v.m. specifieke en relevante materies;
 • Rapporteren over specifieke dienstgerichte aangelegenheden aan de coördinator Kattevennen ;
 • Opstellen van teksten, verslagen, dossiers;
 • Adviseren over (technische) aangelegenheden aan de coördinator Kattevennen

4. Kwalificaties

De vakinhoudelijke en/of fysieke vaardigheden:

 • Heeft kennis van sterrenkunde en interesse in de materie van ruimtevaart, meteorologie, natuurbeleving, geologie en daaraan verwante wetenschappen
 • Volgt trends en evoluties op gebied van sterrenkunde, ruimtevaart, meteorologie, natuurbeleving, geologie en daaraan verwante wetenschappen op als basis voor het beleid van de vzw Kattevennen
 • Heeft uitstekende leidinggevende kwaliteiten om aan een team leiding te geven
 • Heeft inzicht in de structuur, de positie en het ontwikkelingspotentieel van de toegangspoort Kattevennen en haar educatieve werking
 • Kan beleids- en actievoorstellen formuleren en implementeren met betrekking tot doelgroep acties en doet voorstellen ter verbetering van de dienstverlening en de werking van de organisatie
 • Heeft een innoverende en ondernemende ingesteldheid die zich uit in het realiseren van concrete projecten, het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van vernieuwende producten enz… en kan dit ook overbrengen op een team.
 • Werkt ordelijk, stipt en heeft administratieve kennis
 • Is werkdrukbestendig, kan nauwgezet en planmatig werken, ongeacht de tijdsdruk en heeft een leergierige en ondernemende ingesteldheid
 • Beschikt over didactische  en communicatieve vaardigheden om groepen te begeleiden (workshops en shows)
 • Is bereid tot samenwerken en kan werken in teamverband
 • Heeft een goede kennis van Engels en noties van Duits, Frans
 • Past relevante automatiseringsmogelijkheden toe
 • Heeft een (basis)kennis van IT en van een full-dome installatie, de werking en het onderhoud ervan en is bereid zich hierin verder te scholen
 • Werkt voltijds
 • Is een sterke communicator
 • Is flexibel naar werkuren en bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk, inclusief feestdagen
 • Neemt een positieve houding aan t.a.v. diversiteit en non-discriminatie